អាកាសធាតុចុះត្រជាក់ ៨-១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាកាសធាតុចុះត្រជាក់ពីថ្ងៃទី ៨-១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧