លេខាធិការដ្ឋាន CHF

លោក ភឿក សុខ

តួនាទី ប្រធានគម្រោងថ្នាក់ជាតិ
ទូរស័ព្ទ 855-976 244 333
អ៊ីម៉េល sok.phoeuk@gmail.com
ស្ថាប័ណ មជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (ADPC)

លោក ជិន វិបុល

តួនាទី មន្រ្តីសម្របសម្រួល CHF
ទូរស័ព្ទ 855-17 800 696
អ៊ីម៉េល chinvibol@gmail.com
ស្ថាប័ណ PADEK

លោកស្រី លាវ ច័ន្ទកេសី

តួនាទី ជំនួយការគម្រោងថ្នាក់ជាតិ
ទូរស័ព្ទ 855-17 238 763
អ៊ីម៉េល chankesey.l@adpc.net
ស្ថាប័ណ មជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (ADPC)