ព្យុះត្រូពិក KHANUN

នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ (១៦-២៤ តុលា) ព្យុះត្រូពិក KHANUN បានមានឥទ្ធិពលមកមកលើខេត្តមួយចំនួនដូចជា បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង និងរតនៈគិរី។ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន