គណៈកម្មាធិការដឹកនាំវេទិកា CHF

លោក កែប ក័ណ្ណារូ

តួនាទី នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការ PADEK រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ 012 858 733
អ៊ីម៉េល kannaro.kep@gmail.com

លោកស្រី យស ធី

តួនាទី នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការ KWWA ខេត្តក្រចេះ
ទូរស័ព្ទ 012 916 329
អ៊ីម៉េល kwwakrt@gmail.com

លោកស្រី រស់ ឆវីវណ្ណ

តួនាទី នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការ VSG ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ 077 992 270
អ៊ីម៉េល chhorvivornros@gmail.com

លោកស្រី ព្រំ បុប្ឆា

តួនាទី នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការ RAO ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទ 092 805 912
អ៊ីម៉េល prumbopha@gmail.com

លោក ហ៊ឹម សារឿន

តួនាទី នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការ SORF ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទូរស័ព្ទ 017 707 296
អ៊ីម៉េល pcsorf@gmail.com