ស្ថានភាពអាកាសធាតុ និងកំពស់ទឹកទន្លេ

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ និងកំពស់ទឹកទន្លេ ពីថ្ងៃទី១៧-២១ កក្កដា ២០១៧។