ស្ថានភាពអាកាសធាតុ

ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ៖
– ព្យុះទី ១៩ នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើព្រះរាជាណាកម្ពុជា ដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ និងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ ។
– សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។