ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ១៦-២២ សីហា ២០១៧

កំឡុងពេលសប្តាហ៍នេះ ពីថ្ងៃទី ១៦-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ និងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន លើកលែងតែខេត្តរតនគិរី ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ។ ទឹកទន្លេ ស្រក។