សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី២ សម្រាប់រដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី២ សម្រាប់រដូវវស្សាឆ្នាំ២០១៧