សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការព្យាករកំពស់ទឹកជំនន់រដូវវស្សាលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ការព្យាករកំពស់ទឹកជំនន់រដូវវស្សាលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧